§ 1. Wstęp

 1. Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki zawarcia Umowy przez Macieja Lamberskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Lamberski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 1/6, 28-340 Sędziszów, NIP: 6562251302, REGON: 260589072 (zwany dalej „Usługodawcą”) na rzecz Użytkowników (zdefiniowanych poniżej).
 2. Regulamin jest skierowany do Użytkowników.
 3. Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy.

§ 2. Definicje

Definicje pisane w Regulaminie wielką literą będą miały znaczenie, jakie Strony nadały im poniżej:

 1. Dni Kalendarzowe – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,
 2. Formularz Rejestracji - oznacza formularz, który wypełnia Usługodawca w celu zawarcia Umowy,
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Kontakt/Dane Kontaktowe – oznacza dane teleadresowe Usługodawcy przy użyciu których Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku tj.:
  1. adres korespondencyjny: ul. Tadeusza Kościuszki 1/6, 28-340 Sędziszów,
  2. adres e-mail: kontakt@czynszomat.pl.
 5. Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, do której Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła,
 6. Potwierdzenie Konta – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Użytkownikowi przez Usługodawcę po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji,
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
 8. Profil – oznacza część Serwisu przeznaczoną do użytku wyłącznego Użytkownika za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu.
 9. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.czynszomat.pl za pośrednictwem którego Usługodawca zawiera z Użytkownikiem Umowę.
 10. Umowa – oznacza umowę na podstawie, której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkownika, zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą,
 11. Usługi – oznacza usługę elektroniczną Konta i Profilu oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz usługę polegająca na umożliwieniu płatności czynszu w Serwisie za pośrednictwem systemu płatności Dotpay,
 12. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę, będący Konsumentem, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną,
 13. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie za korzystanie z Usług należne Usługodawcy od Użytkownika na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na podstronie Serwisu pod adresem https://www.czynszomat.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie PDF za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, jak również zostanie doręczony Użytkownikowi w formacie PDF wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączeniu do Potwierdzenia Konta.
 3. Serwis zapewnia narzędzia umożliwiające dokonywanie płatności czynszu za pośrednictwem systemu płatności Dotpay, podgląd stanu zaległości czynszu, a także zarządzenie Kontem i Profilem Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Serwisu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera.
 6. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,
  2. aktywnej skrzynki e-mail,
  3. przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
 7. Użytkownika obowiązuje pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym zakaz:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
  2. przesyłania spamu w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  3. korzystania z Serwisu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy.
 8. Usługodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 9. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 9 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 10. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia na urządzeniu Użytkownika tak zwanych „plików cookies” lub innych o podobnym przeznaczeniu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Serwisu do 24 godzin, o której Użytkownicy zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem na Serwisie.
 12. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Serwisu.
 13. Informacje umieszczane w Serwisie przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 4. Umowa

 1. Użytkownik może dokonywać Rejestracji i korzystać z Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Konta.
 3. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracji oraz aktywacja przycisku „Akceptuję warunki i zakładam konto” - pod Formularzem Rejestracji.
 4. Po aktywacji przycisku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Użytkownik otrzyma na podany w Formularzu Rezerwacji adres e-mail Potwierdzenie Konta wraz z Regulaminem w formacie PDF oraz linkiem aktywującym Konto.
 5. Z chwilą aktywacji linku aktywującego Konto pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 6. Przy zawarciu Umowy Użytkownik podaje login i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu do zasobów Konta.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania loginu i hasła osobie trzeciej.
 8. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Danych Kontaktowych lub poprzez usunięcie Konta.
 9. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej z Użytkownikiem bez podania przyczyn z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracji.
 10. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracji.
 11. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej z Konsumentem, uiszczone Wynagrodzenie podlega zwrotowi proporcjonalnie za okres przypadający po rozwiązaniu umowy. Jeżeli Umowę zawarł Użytkownik niebędący Konsumentem uiszczone Wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, nielegalny lub naruszający prawa osób trzecich Użytkownik pokryje szkody Usługodawcy oraz osób trzecich powstałe w związku z takim korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, jak również wszystkie koszty związane z dochodzeniem przez Usługodawcę lub osoby trzecie roszczeń z tego tytułu (w tym koszty sądowe, koszty pomocy prawnej i ekspertów).
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, nielegalny lub naruszający prawa osób trzecich Użytkownik stawi się przed właściwym sądem lub organem na żądanie Usługodawcy lub osoby trzeciej.
 4. Użytkownik poinformuje niezwłocznie Usługodawcę o problemach z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie Umowy z chwilą otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub prawa przez Użytkownika Usługodawca jest uprawniony według swojego uznania do:
  1. wysłania ostrzeżenia
  2. rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w związku z tym usunięcia Konta.

§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z Usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik będący wynajmującym może dodawać miejsca, które są przedmiotem zawartych przez niego umów najmu poprzez wskazanie w szczególności adresu, imienia i nazwiska wynajmującego, czasu trwania najmu oraz wysokości czynszu i terminu płatności. Serwis umożliwia także wprowadzenie wysokości opłat eksploatacyjnych stałych i zmiennych. Dane dodane przez Użytkownika będącego wynajmującym mogą być w każdym czasie edytowane.
 2. Użytkownik będący wynajmującym ma dostęp do informacji o poszczególnych płatnościach ze wskazaniem jej wysokości oraz stanu płatności (zapłacona/zaległa).
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik będący najemcą może dokonać płatności należności związanych z najem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. z o.o. Z każdej płatności dokonanej za pośrednictwem Serwisu Dotpay Sp. z o.o. pobiera prowizję w wysokości 1,2 %. Prowizja pomniejsza kwotę przekazaną Użytkownikowi będącemu wynajmującym.
 5. Użytkownik będący najemcą ma za pośrednictwem Serwisu dostęp do informacji o wynajmowanych miejscach, jakie zostały udostępnione przez wynajmującego, a także do podglądu stanu płatności (zapłacona/zaległa).

§ 7. Wynagrodzenie i płatności

 1. Z tytułu korzystania z Usług Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty miesięcznej lub opłaty rocznej zgodnie z cennikiem znajdującym się w Serwisie. Wskazana w Serwisie wysokość opłaty stanowi kwotę brutto.
 2. Zapłata Wynagrodzenia następuje za pośrednictwem systemu płatności online Dotpay.
 3. Prze pierwsze dwa miesiąca od daty zawarcia Umowy Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z Serwisu. Przed upływem tego terminu Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o zbliżającym zakończeniu okresu bezpłatnego wraz z linkiem do dokonania płatności. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności przed końcem okresu bezpłatnego, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem tego okresu.
 4. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Użytkownik nie dokonał płatności za kolejny okres płatnego korzystania z Serwisu.

§ 8. Reklamacja

 1. Reklamacja usług świadczonych przez Usługodawcę może zostać złożona przez Użytkownika przy użyciu Danych Kontaktowych.
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Użytkownika, a Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Użytkownika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika będącego konsumentem we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie jest stroną zawartych przez Użytkowników umów najmu i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych dotyczących przedmiotu umowy najmu, w szczególności dotyczących wysokości czynszu i innych opłat.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.
 4. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy, Użytkownikowi niebędącemu konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 5. Postanowienie ust. 4 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§ 10. Odstąpienie

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w terminie 14 Dni Kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za usługę wykonaną do chwili odstąpienia.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Usługodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższe zalecenie nie ma wpływu na skuteczność złożonego przez Użytkownika będącego Konsumentem w inny sposób oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty zawarcia Umowy.
 4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. Załączony wzór ma jedynie charakter pomocniczy, a złożenie oświadczenia w innej formie nie ma wpływu na jego skuteczność.
 5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy spowoduje usunięcie danych Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę, a Użytkownik nie będzie uprawniony do korzystania z Usług, chyba że zarejestruje się ponownie zgodnie z Regulaminem.

§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies znajdują się w polityce prywatności, zamieszczonej na podstronie Serwisu pod adresem https://www.czynszomat.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Użytkownika, a Użytkownik nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Użytkownik jest uprawniony do poddania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub może się zwrócić do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
 2. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
 3. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W razie sprzeczności Regulaminu z prawami konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem nie będą wiążące dla konsumenta, a Usługodawca podejmie działania lub zaniechania zgodne z powołanymi normami prawnymi.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.
 3. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji na 14 dni zanim zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać.
 4. Użytkownik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownik wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz prawa konsumenckiego.
 6. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik który stanowi jego integralną część.

Wypróbuj już teraz

Już teraz przetestuj naszą aplikację przez 60 dni za darmo i przekonaj się jak pomoże Ci usprawnić wynajem nieruchomości.

Wypróbuj za darmo