§ 1. Wstęp

Niniejsza Polityka (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Macieja Lamberskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Lamberski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 1/6, 28-340 Sędziszów, NIP: 6562251302, REGON: 260589072 (zwanego dalej „ADO”), Państwa danych osobowych w Serwisie (zdefiniowanym w Regulaminie). Wszelkie wyrażenia pisane w Polityce wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym się pod adresem https://www.czynszomat.pl/regulamin.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Serwisu.
 3. ADO zapewnia funkcjonowanie Serwisu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Państwa: urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.), dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera (Wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej, aktywnej skrzynki email).
 5. Obowiązuje Państwa zakaz:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
  2. korzystania z Serwisu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla ADO oraz innych użytkowników.
 6. ADO informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 7. ADO informuje, że pomimo stosowania przez niego zabezpieczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia zaleca się stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 8. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu.

§ 3. Administracja danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADO.
 2. ADO informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Użytkownicy”, w stosunku do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. ADO nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”).

§ 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
  1. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z ADO, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)
  2. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług ADO oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie z Serwisu.

§ 5. Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych ADO.
 2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych oraz informacji i materiałów marketingowych ADO będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.
 3. W celu wykonania Umowy ADO będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wynajmowanego mieszkania.

§ 6. Udostępnienie

 1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto Państwa dane będą udostępniane spółce Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków oraz OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, w celu należytego wykonania Umowy.

§ 7. Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od ADO następujące informacje:
  1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
  2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
  3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
  4. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
  5. Ponadto na Państwa żądanie ADO, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  6. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez ADO w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
   1. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
   2. wniesienia sprzeciwu.
  7. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić ADO stosowne żądanie na adres e-mail kontakt@czynszomat.pl.

§ 8. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie zprawem polskim, wszczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. ADO zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. ADO wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od ADO, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 9. Wstęp

 1. ADO oświadcza, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają ADO określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Serwis (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Serwisie).
 3. ADO wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  2. statystycznym,
  3. przystosowania Serwisu do Państwa preferencji.
 4. ADO może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 6. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Klienta jako zalogowanego.
 7. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Serwisu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Klienta podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Serwisu usprawnienia działania Serwisu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Serwisu, zapamiętywania ustawień Klientów dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Serwisie.
 8. Serwis korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Serwisie oraz sposobu korzystania z Serwisu.
 9. ADO wykorzystuje w celu reklamy Serwisu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Serwis może nie funkcjonować prawidłowo.
 12. ADO korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się z Serwisem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Serwisie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
 15. ADO będzie wykorzystywać w celach statystycznych następujące dane Kampanii: liczbę, częstotliwość oraz efektywność w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa oraz będzie uprawniony do publikacji powołanych statystyk, w szczególności w ramach konferencji, spotkań branżowych oraz w prasie branżowej.

§ 10. Zmiany

 1. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Serwisie pod adresem https://www.czynszomat.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wypróbuj już teraz

Już teraz przetestuj naszą aplikację przez 60 dni za darmo i przekonaj się jak pomoże Ci usprawnić wynajem nieruchomości.

Wypróbuj za darmo